Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov a ochrane súkromia


Spoločnosť OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava IČO: 51 267 055 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, VI. Vložka č. 6703/B ako prevádzkovateľ webovej stránky/webových stránok spracováva osobné údaje:

 • za účelom informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006) (ďalej ako „GDPR“), čo je ekvivalentné ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona. Zdrojom informácií zverejnených na webových stránkach spoločnosti OUR MEDIA SR a.s., sú okrem iného aj tlačové agentúry (SITA, TASR, ČTK, Reuters) a iné možné zdroje;
 • Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, ak užívateľ je používateľom služieb spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. alebo je užívateľ klientom alebo zákazníkom, s ktorým je spoločnosť v zmluvnom vzťahu a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • Za účelom zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti OUR MEDIA SR v súvislosti s vývojom produktov, služieb, zaistením bezpečnosti a stability systémov, ďalej za účelom štatistiky a merania návštevnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • Za účelom a v súvislosti s oprávnenými záujmami tretích strán – partnerov spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • plnenie zákonných povinností spoločnosti OUR MEDIA SR a.s., napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie osobných údajov potrebný súhlas, najmä  v súvislosti s použitím osobných údajov na marketingové účely a pod., spracovanie osobných údajov prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti OUR MEDIA SR, a.s. predchádzajúci výslovný súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť rozsahu udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. sprístupňuje údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia);
 • Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva;
 • Štátnym orgánom ( napr. polícia, prokuratúra, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.) na základe žiadosti alebo príkazu.

Vyššie vymedzené subjekty sú zmluvne zaviazané dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov alebo im táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

Osobné údaje neprenášame do inej krajiny s cieľom ich spracovania, ale je možné, že budú v týchto krajinách dostupné, vzhľadom na povahu internetu. Používanie procesov a technológií za štatistickým účelom spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. a jej partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu ponúkaných produktov, služieb a kampaní a pomáha tak poskytovať užívateľom viac relevantný obsah.

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť a upozorniť, že používanie týchto služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP (najmä Google Analytics). V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, bol užívateľ o tomto spracovaní informovaný alebo si mohol uplatniť svoj právne nároky. Rovnako nie je možné zaručiť, že užívateľ si v tretej krajine bude môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov.

Osobné údaje spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. uchováva len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. mala byť schopná sa brániť proti právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. V prípade poskytnutia osobných údajov v súvislosti používania služieb spoločnosti OUR MEDIA SR a.s., sú poskytnuté osobné údaje používané po dobu trvania využívania služby a následnej primeranej lehoty vo forme záloh prevádzkových údajov. Ak sú osobné údaje spracúvané na náklade súhlasu dotknutej osoby, tieto sú spracovávané len dovtedy, kým nepríde k odvolaniu súhlasu s výnimkou osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané v nevyhnutnom rozsahu aj po odvolaní súhlasu, ak na to má spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že osobné údaje boli počas trvania súhlasu spracúvané oprávnene alebo na účel ochrany oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporov. Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. pri určení primeranosti doby spracovania vychádza z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti, (ii) z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na webové stránky, siete a/alebo služby spoločnosti OUR MEDIA SR, a.s. a na detekciu iných bezpečnostných incidentov, (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Na webových stránkach spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. spracúva aj údaje  ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s aktivitou užívateľa na webových stránkach, ktoré zvyčajne samotné nie je  možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť a ako ho nastaviť je uvedené v texte ako používame cookies.

Osobné údaje nepoužívame pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. kladie dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia užívateľov webových stránok. Z tohto dôvodu informuje užívateľov o rozsahu osobných údajov, ktoré spracúva ako aj o účele použitia a dobe spracovávania osobných údajov, vrátane informácií o tom, ako môže užívateľ overiť rozsah spracovávaných osobných údajov a tiež ako môže ovplyvniť rozsah a účel spracovania osobných údajov.

V prípade, ak nie je na konkrétnej webovej stránke uvedené inak, osobné údaje užívateľa sú/môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy v súvislosti s poskytnutím konkrétneho produktu alebo služby spoločnosti OUR MEDIA SR a.s.;
 • ochrana práv a oprávnených záujmov spoločnosti OUR MEDIA SR a.s. alebo jej partnerov;
 • zaistenie stability a bezpečnosti systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie údajov nachádzajúcich sa webových stránkach;
 • štatistické účely spočívajúce v meraní návštevnosti webových stránok, preferencií užívateľov alebo zobrazovaného obsahu;
 • vývoj a zlepšovanie funkcionality a užívateľskej prívetivosti webových stránok a služieb;
 • v prípade organizovania spotrebiteľských súťaží na plnenie povinností organizátora súťaže;
 • na cielené zobrazovanie reklamy podľa preferencií a záujmov užívateľa;
 • na  riešenie sťažností, podnetov, návrhov užívateľov a vyjadrenie sa k položeným otázkam alebo žiadostiam;
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

V uvedených prípadoch pracuje spoločnosť OUR MEDIA SR a.s. s údajmi používateľov v takej podobe, forme a s takým obsahom, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej osobné údaje spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. spracováva, má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov v prípade osobných údajov konkrétnej dotknutej osoby v konkrétnej situácii a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa osoby týka;
 • na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov; na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe udeleného súhlasu má dotknutá osoba právo na odvolanie súhlasu udeleného v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) GDPR;
 • právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo uzatvorenej zmluvy a ak sa spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 01 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka: www.uoou.sk.

V prípade potreby môžete kontaktovať spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. ohľadom ochrany osobných údajov elektronickou poštou na adrese dpo@ourmedia.sk, alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti. K Vašim požiadavkám sa spoločnosť vyjadrí najneskôr v lehote 30 dní. V prípade zložitosti prípadu alebo zvýšeného počtu žiadostí si spoločnosť vyhradzuje právo túto lehotu predĺžiť. V prípade zjavne bezdôvodných alebo neprimeraných žiadostí a rovnako v prípade opakujúcich sa žiadostí si spoločnosť vyhradzuje právo požadovať primeranú úhradu zohľadňujúcu administratívne náklady spojené s poskytovaním informácií alebo vykonaním úkonov.

Technickú podporu webového portálu zabezpečuje spoločnosť Webglobe – Yegon, s. r. o., ako sprostredkovateľ, so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36 306 444. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel.Články z Varechy

Pečenie na víkend: Strúhaný, cheesecake, roláda aj rezy ako obláčik. 10 božských koláčov a zákuskov s malinami
Kým vychladnú, bude to na nevydržanie, ale odmena za to trápenie bude excelentná.

Nešmarte ho hneď do koša: 6 dôvodov, prečo nevyhadzovať obal z masla. Pozrite sa, ako vám ešte pomôže v kuchyni
Vždy na ňom zostanú nejaké zvyšky masla a tie môžete perfektne využiť.

Bez mäsa: Ragú, ktoré sa nerobí hodiny? Uvarte ho z húb, zeleniny či strukovín, pridajte fajnovú prílohu a obed bude TOP
Klasické mäsové ragú treba dlho dusiť, pri týchto vám nič také nehrozí. A rozhodne to nie sú žiadne nudné jedlá...

Bude vždy poruke: 4 kroky, ktoré zaistia, že mrazený karfiol bude chutiť ako čerstvý
Nespotrebovali ste celú hlávku karfiolu a chystáte sa zvyšok zamraziť? Aby ste čo najlepšie zachovali jeho kvalitu, mali by ste dodržať niekoľko zásad.

Sezóna je tu: 9x zavárané uhorky. Recepty aj na čisto prírodné bez nakladača, bez varenia nálevu a dokonca aj bez sterilizácie
Ak aj nakladáte uhorky podľa svojho overeného receptu, oplatí sa nakuknúť do týchto.


Mohlo by vás zaujímať: